Thủ thuật Website

Ubuntu 20.04, Các hành động sau khi cài đặt

Xin chào, đối với một số người, việc chuẩn bị máy của bạn sau khi thiết lập mới sẽ mất một vài thời gian hoặc vài ngày. Do đó, đây là một số dòng cài đặt có thể hữu ích cho một số người.

 • sudo apt-get update && sudo apt-get nâng cấp -y
 • mã cài đặt sudo snap –classic
 • sudo snap cài đặt skype –classic
 • sudo apt install git-all
 • sudo apt install npm
 • sudo apt cài đặt vim
 • sudo apt install apache2
 • danh sách ứng dụng sudo ufw
 • sudo ufw cho phép
 • sudo ufw allow ‘Apache’
 • sudo add-apt-repository ppa: ondrej / php
 • sudo apt install libapache2-mod-fcgid
 • sudo apt cài đặt phần mềm-thuộc tính-chung
 • sudo apt cài đặt mysql-server

Để thay đổi mật khẩu gốc

 • sudo mysql
 • ALTER USER ‘root’ @ ‘localhost’ ĐƯỢC XÁC NHẬN VỚI caching_sha2_password BỞI ‘wish_password’;
 • sudo apt-get install sshpass

Để cài đặt trình soạn nhạc

https://getcomposer.org/download

Tạo khóa ssh cho github

 • ssh-keygen -t ed25519 -C ” your_email@example.com ” && ssh-add ~ / .ssh / id_ed25519 // để hiển thị khóa chạy: “cat ~ / .ssh / id_ed25519.pub” sao chép-dán trong cài đặt github Khóa SSH

Cài đặt các phiên bản php khác nhau cùng với một số tiện ích mở rộng

 • sudo apt-get install php8.0 libapache2-mod-php8.0 php8.0-bcmath php8.0-cli php8.0-common php8.0-curl php8.0-dev php8.0-gd php8.0-intl php8.0-json php8.0-ldap php8.0-mbstring php8.0-mysql php8.0-opcache php8.0-pgsql php8.0-soap php8.0-sqlite3 php8.0-xml php8.0-zip
 • sudo apt-get install php7.4-bcmath php7.4-cli php7.4-common php7.4-curl php7.4-dev php7.4-gd php7.4-intl php7.4-json php7.4-ldap php7.4-mbstring php7.4-mysql php7.4-opcache php7.4-pgsql php7.4-soap php7.4-sqlite3 php7.4-xml php7.4-zip
 • sudo apt-get install php7.2 php7.2-fpm php7.2-mysql libapache2-mod-php7.2 -y php7.2-apcu php7.2-cli php7.2-common php7.2-curl php7.2 -imagick php7.2-intl php7.2-json php7.2-mbstring php7.2-mcrypt php7.2-memcache php7.2-xdebug php7.2-xml php7.2-yaml php7.2-zip
 • sudo apt-get install php7.0 php7.0-fpm php7.0-mysql libapache2-mod-php7.0 libapache2-mod-fcgid -y php7.0-apcu php7.0-cli php7.0-common php7.0 -curl php7.0-imageick php7.0-intl php7.0-json php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php7.0-memcache php7.0-xdebug php7.0-xml php7.0-yaml php7.0 -zip

Nếu bạn cũng muốn cài đặt PHP5.6

 • sudo apt-get install python-software-properties && sudo add-apt-repository ppa: ondrej / php && sudo apt-get -y update && sudo apt-get install -y php5.6 && sudo apt-get install php5.6 -fpm php5.6-mysql libapache2-mod-php5.6 libapache2-mod-fcgid -y php5.6-apcu php5.6-cli php5.6-common php5.6-curl php5.6-imageick php5.6- intl php5.6-json php5.6-mbstring php5.6-mcrypt php5.6-memcache php5.6-xdebug php5.6-xml php5.6-yaml php5.6-zip

Nếu bạn là fan của ZSH thì

Cài đặt các plugin zsh.

Nếu bạn cũng thích các plugin zsh, bạn có thể chỉnh sửa ~ / .zshrc như:
insdie ~ / .zshrc thay thế giá trị plugin bằng (git z zsh-autosuggestions)

cài đặt xdebug

 • sudo apt-get install php {version_number} -xdebug

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button