Thủ thuật Website

Cách cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04

PHP được cho là một trong những ngôn ngữ lập trình phía máy chủ được sử dụng rộng rãi nhất. Đó là ngôn ngữ được lựa chọn khi phát triển các trang web động và đáp ứng. Trên thực tế, các nền tảng CM phổ biến như WordPress, Drupal và Magento đều dựa trên PHP. Một số lợi ích đáng chú ý khác của việc sử dụng PHP bao gồm:

 1. Dễ học; cú pháp đơn giản và được tổ chức tốt.
 2. Mã PHP có thể dễ dàng được chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không làm rối toàn bộ mã; tính linh hoạt này rất quan trọng đối với các ngôn ngữ kịch bản.
 3. Dễ dàng tích hợp và hỗ trợ đa nền tảng.
 4. PHP tiết kiệm chi phí vì mã nguồn mở và hiệu quả cao.
 5. PHP được hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn các nhà phát triển.
 6. Nó ổn định so với các ngôn ngữ khác.

Tại thời điểm viết ra hướng dẫn này, phiên bản PHP mới nhất là PHP 8.0. Nó được phát hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2020. Nó tự hào về các tính năng và tối ưu hóa mới như kiểu liên hợp, đối số được đặt tên, toán tử an toàn rỗng, biểu thức so khớp, JIT và các cải tiến trong xử lý lỗi và tính nhất quán.

Mục lục:

 1. Cập nhật hệ thống
 2. Thêm Kho lưu trữ Ondřej Surý PPA
 3. Cài đặt PHP 8 với phần mở rộng

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Cập nhật tất cả các gói hệ thống lên phiên bản mới nhất, Chạy lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y

Bước 2: Thêm Kho lưu trữ Ondřej Surý PPA

Các gói PHP mới nhất có sẵn trong kho lưu trữ Ondřej Surý PPA. Chạy lệnh sau:

sudo apt-get install lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common -y
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Khi được nhắc, hãy nhấn ENTER để tiếp tục thêm kho lưu trữ.
Sau khi PPA được kích hoạt, bạn có thể cài đặt PHP 8.

Bước 3: Cài đặt PHP 8 với phần mở rộng

Tiếp theo, gõ lệnh dưới đây để cài đặt PHP 8.0 trên hệ thống Ubuntu.

sudo apt-get install php8.0

Nhấn ‘Y’ để biết bất kỳ xác nhận nào do trình cài đặt yêu cầu.
Để cài đặt các phần mở rộng PHP 8 trên Ubuntu 20.04, hãy chạy lệnh sau:

sudo apt-get install php8.0-<extension>

Một số tiện ích mở rộng có sẵn như được hiển thị bên dưới:

sudo apt install php8.0-
php8.0-amqp    php8.0-common   php8.0-gd     php8.0-ldap    php8.0-odbc    php8.0-readline  php8.0-sqlite3  php8.0-xsl
php8.0-apcu    php8.0-curl    php8.0-gmp    php8.0-mailparse php8.0-opcache  php8.0-redis   php8.0-sybase   php8.0-yac
php8.0-ast    php8.0-dba    php8.0-igbinary  php8.0-mbstring  php8.0-pgsql   php8.0-rrd    php8.0-tidy    php8.0-yaml
php8.0-bcmath   php8.0-dev    php8.0-imagick  php8.0-memcached php8.0-phpdbg   php8.0-smbclient php8.0-uuid    php8.0-zip
php8.0-bz2    php8.0-ds     php8.0-imap    php8.0-msgpack  php8.0-pspell   php8.0-snmp    php8.0-xdebug   php8.0-zmq
php8.0-cgi    php8.0-enchant  php8.0-interbase php8.0-mysql   php8.0-psr    php8.0-soap    php8.0-xhprof
php8.0-cli    php8.0-fpm    php8.0-intl    php8.0-oauth   php8.0-raphf   php8.0-solr    php8.0-xml

Thí dụ:

sudo apt-get install php8.0-cli php8.0-common php8.0-imap php8.0-redis php8.0-snmp php8.0-xml php8.0-imagick php8.0-intl php8.0-fpm php8.0-imap

Cảm ơn bạn đã đọc blog này.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button